Traditional Yang Style Tai Chi Chuan Long Form

Yang Style Tai Chi Chuan Long Form (Section 1)                   © 2007 YangStyle.com
Posture English Posture Name Chinese Posture Name with (Tones)
Repetitions
1 Beginning Taiji Tai(\) Ji(/) Qi(v) Shi(\)
1
2 Gasp Sparrow's Tail (2a through 2e) Lan(v) Que(v) Wei(v)
1
2a
      Left Ward Off
      Zuo(v) Peng(/)
1
2b
      Right Ward Off       You(\) Peng(/)
1
2c
      Roll Back       Lu(v)
1
2d
      Press       Ji(v)
1
2e
      Push       An(\)
1
3 Single Whip Dan(-) Bian(-)
1
4 Lift Hand Upward Ti(/) Shou(v) Shang(\) Shi(\)
1
5 White Crane Spreads Wings Bai(/) He(\) Liang(\) Chi(\)
1
6 Left Brush Knee Twist Step Zuo(v) Lou(v) Xi(-) Ao(v) Bu(\)
1
7 Hand Strums Pipa Shou(v) Hui(-) Pi(/) Pa(-)
1
8 Left Brush Knee Twist Step Zuo(v) Lou(v Xi(-) Ao(v) Bu(\)
1
9 Right Brush Knee Twist Step You(\) Lou(v) Xi(-) Ao(v) Bu(\)
1
10 Left Brush Knee Twist Step
Zuo(v) Lou(v) Xi(-) Ao(v) Bu(\)
1
11 Hand Strums Pipa
Shou(v) Hui(-) Pi(/) Pa(-)
1
12 Left Brush Knee Twist Step
Zuo(v) Lou(v) Xi(-) Ao(v) Bu(\)
1
13 Step Forward, Deflect, Parry, Punch
Jin(\) Bu(\) Ban(-) Lan(/) Chui(/)
1
14 Like Sealing, As if Closing
Ru(/) Feng(-) Si(\) Bi(\)
1
15 Cross Hands
Shi(/) Zi(\) Shou(v)
1
 
Yang Style Tai Chi Chuan Long Form (Section 2)                   © 2007 YangStyle.com
Posture English Posture Name Chinese Posture Name with (Tones)
Repetitions
16 Embrace Tiger Return to Mountain
Bao(\) Hu(v) Gui(-) Shan(-)
1
17 Fist Under Elbow
Zhou(v) Di(v) Chui(/)
1
18 Step Back, Repulse Monkey Dao(\) Nian(v) Hou(/)
3 (RLR)
19 Diagonal Flying Xie(/) Fei(-) Shi(\)
1
20 Lift Hand Upward Ti(/) Shou(v) Shang(\) Shi(\)
1
21 White Crane Spreads Wings Bai(/) He(\) Liang(\) Chi(\)
1
22 Left Brush Knee Twist Step Zuo(v) Lou(v) Xi(-) Ao(v) Bu(\)
1
23 Needle at Sea Bottom Hai(v) Di(v) Zhen(-)
1
24 Fan Through Back Shan(-) Tong(-) Be(\)
1
25 Turn Body, Chop with Fist Zhuan(v) Shen(-) Pie(-) Chui(/)
1
26 Step Forward, Deflect, Parry, Punch Jin(\) Bu(\) Ban(-) Lan(/) Chui(/)
1
27 Step Up and Gasp Sparrow's Tail Shang(\) Bu(\) Lan(v) Que(v) Wei(v)
1
28 Single Whip Dan(-) Bian(-)
1
29 Cloud Hands Yun(/) Shou(v)
3
30 Single Whip Dan(-) Bian(-)
1
31 High Pat on Horse Gao(-) Tan(\) Ma(v)
1
32 Right Separate Foot You(\) Fen(-) Jiao(v)
1
33 Left Separate Foot Zuo(v) Fen(-) Jiao(v)
1
34 Turn Body, Left Heel Kick Zhuan(v) Shen(-) Zuo(v) Deng(-) Jiao(v)
1
35 Left Brush Knee Twist Step Zuo(v) Lou(v) Xi(-) Ao(v) Bu(\)
1
36 Right Brush Knee Twist Step You(\) Lou(v) Xi(-) Ao(v) Bu(\)
1
37 Step Up, Punch Down Jin(\) Bu(\) Zai(-) Chui(/)
1
38 Turn Body, Chop with Fist Zhuan(v) Shen(-) Pie(-) Chui(/)
1
39 Step Forward, Deflect, Parry, Punch Jin(\) Bu(\) Ban(-) Lan(/) Chui(/)
1
40 Right Kick with Heel You(\) Ti(-) Jiao(v)
1
41 Left Hit Tiger Zuo(v) Da(v) Hu(v)
1
42 Right Hit Tiger You(\) Da(v) Hu(v)
1
43 Right Kick with Heel You(\) Ti(-) Jiao(v)
1
44 Two Winds Pierce Ears Shuang(-) Feng(-) Guan(\) Er(v)
1
45 Left Kick with Heel Zuo(v) Ti(-) Jiao(v)
1
46 Turn Body, Right Heel Kick Zhuan(v) Shen(-) You(\) Deng(-) Jiao(v)
1
47 Step Forward, Deflect, Parry, Punch Jin(\) Bu(\) Ban(-) Lan(/) Chui(/)
1
48 Like Sealing, As if Closing Ru(/) Feng(-) Si(\) Bi(\)
1
49 Cross Hands Shi(/) Zi(\) Shou(v)
1
 
Yang Style Tai Chi Chuan Long Form (Section 3)                   © 2007 YangStyle.com
Posture English Posture Name Chinese Posture Name with (Tones)
Repetitions
50 Embrace Tiger Return to Mountain
Bao(\) Hu(v) Gui(-) Shan(-)
1
51 Diagonal Single Whip
Xie(/) Dan(-) Bian(-)
1
52 Parting Wild Horse's Mane Ye(v) Ma(v) Fen(-) Zong(-)
3 (RLR)
53 Gasp Sparrow's Tail Lan(v) Que(v) Wei(v)
1
54 Single Whip Dan(-) Bian(-)
1
55 Fair Lady Works the Shuttle Yu(\) Nu(v) Chuan(-) Suo(-)
4 (LRLR)
56 Gasp Sparrow's Tail Lan(v) Que(v) Wei(v)
1
57 Single Whip Dan(-) Bian(-)
1
58 Cloud Hands Yun(/) Shou(v)
3
59 Single Whip Dan(-) Bian(-)
1
60 Snake Creeps Down She(/) Shen(-) Xia(\) Shi(\)
1
61 Right Golden Pheasant Stands on One Leg You(\) Jin(-) Ji(-) Du(/) Li(\)
1
62 Left Golden Pheasant Stands on One Leg Zou(v) Jin(-) Ji(-) Du(/) Li(\)
1
63 Step Back, Repulse Monkey Dao(\) Nian(v) Hou(/)
3 (RLR)
64 Diagonal Flying Xie(/) Fei(-) Shi(\)
1
65 Lift Hand Upward Ti(/) Shou(v) Shang(\) Shi(\)
1
66 White Crane Spreads Wings Bai(/) He(\) Liang(\) Chi(\)
1
67 Left Brush Knee Twist Step Zuo(v) Lou(v) Xi(-) Ao(v) Bu(\)
1
68 Needle at Sea Bottom Hai(v) Di(v) Zhen(-)
1
69 Fan Through Back Shan(-) Tong(-) Be(\)
1
70 Turn Body, White Snake Darts Tongue Zhuan(v) Shen(-) Bai(/) She(/) Tu(\) Xin(\)
1
71 Step Forward, Deflect, Parry, Punch Jin(\) Bu(\) Ban(-) Lan(/) Chui(/)
1
72 Step Up and Gasp Sparrow's Tail Shang(\) Bu(\) Lan(v) Que(v) Wei(v)
1
73 Single Whip Dan(-) Bian(-)
1
74 Cloud Hands Yun(/) Shou(v)
3
75 Single Whip Dan(-) Bian(-)
1
76 High Pat on Horse Gao(-) Tan(\) Ma(v)
1
77 Cross Palms (or Piercing Palm) Shi(/) Zi(\) Zhang(v)
1
78 Turn Body, Cross Legs Zhuan(v) Shen(-) Shi(/) Zi(\) Tui(v)
1
79 Setep Up, Punch Groin Jin(\) Bu(\) Xi(-) Zhi(v) Dang(-) Chui(/)
1
80 Step Up and Gasp Sparrow's Tail Shang(\) Bu(\) Lan(v) Que(v) Wei(v)
1
81 Single Whip Dan(-) Bian(-)
1
82 Snake Creeps Down She(/) Shen(-) Xia(\) Shi(\)
1
83 Step Up to Seven Stars Shang(\) Bu(\) Qi(-) Xing(-)
1
84 Step Back, Ride Tiger Tui(\) Bu(\) Kua(\) Hu(v)
1
85 Turn Body, Sweep Lotus Leg Zhuan(v) Shen(-) Bai(v) Lian(/) Tui(v)
1
86 Bend Bow, Shoot Tiger Wan(-) Gong(-) She(\) Hu(v)
1
87 Step Forward, Deflect, Parry, Punch Jin(\) Bu(\) Ban(-) Lan(/) Chui(/)
1
88 Like Sealing, As if Closing Ru(/) Feng(-) Si(\) Bi(\)
1
89 Cross Hands Shi(/) Zi(\) Shou(v)
1
90 Conclude Taiji He(/) Tai(\) Ji(/)
1